Культура

НАВОИЙ КУТУБХОНАСИДА ТЎҚТАҒУЛ ЮБИЛЕЙИ

Улуғ шоир деб, атоқли ёзувчи, ардоқли санъаткор, буюк олим деб сифатланадиган одамларнинг ижодий фаолияти ҳеч қачон фақат бир миллат доирасида қолиб кетмайди. Чинакам улуғ одамлар – буюк истеъдод эгаларини, гарчи ҳар қайсиси бирон миллатнинг вакили бўлса-да, бутун башарият, энг камида бир неча халқ эътироф этади, ардоқлайди. Намангандан сал нарироқда – ҳозирги Жалолобод вилоятининг Кетмонтепа овулида Batafsil o`qing »

АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ “БАДОЙИЪУЛ БИДОЯ” ДЕВОНИДАГИ 506-ҒАЗАЛ ТАБДИЛИ

Қароғ эрмаски, қилмишмен кўзум сели йўлин муҳкам, Сиришк эрмаски, ул йўл беркимай қилмиш тарашшуҳ нам.   Итининг гар аёғи куйди ўтган чоғда қабримдин, Сўнгаклар туфроғимдин куйдуруб айланг анга марҳам.   Кўнгулдур ул паридин ишқ мулкининг Сулаймони, Ки ҳам бор оҳидин ел ҳукмида, ҳам доғидин хотам.   Қуёшнинг қурбидин ойким ҳилол ўлғай эрур андоқ, Ки бир Batafsil o`qing »

АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ “НАВОДИРУН НИҲОЯ” ДЕВОНИДАГИ 806- ҒАЗАЛ ТАБДИЛИ

Гар аламимға чора йўқ, бўлмаса бўлмасун, нетай! В-ар ғамима шумора йўқ, бўлмаса бўлмасун, нетай!   Ранжима йўқ эса адад, хост бу эрса найлайин, Дардима гар канора йўқ, бўлмаса бўлмасун, нетай.   Жамъ эмас эрса хотирим, жамъ ўлуриға, зоҳидо, Ҳожати истихора йўқ, бўлмаса бўлмасун, нетай.   Ёрдин элга комлар, буки менинг сари гаҳи Кўз учидин назора Batafsil o`qing »

АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ “НАВОДИРУН  НИҲОЯ” ДЕВОНИДАГИ 804-ҒАЗАЛ ТАБДИЛИ

Бир кун мени ул қотили мажнуншиор ўлтургуси, Усрук чиқиб, жавлон қилиб, девонавор ўлтургуси.   Гар заъф ила ожизлиғим кўнглига раҳме солса ҳам, Бошимға еткач, секретиб беихтиёр ўлтургуси.   Васли аро гар ўлтурур, жонимға юз минг шукр эрур, Чун қолсам андин бир замон, ҳижрони зор ўлтургуси.   Ошиқ бўлурда билмадим, мен нотавони хастаким, Ҳажр ўлса, ғам Batafsil o`qing »

АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ “БАДОЙИЪУЛ БИДОЯ” ДЕВОНИДАГИ 560- ҒАЗАЛ ТАБДИЛИ

Ёридин ҳеч ким менингдек зору маҳжур ўлмасун, Жумлаи оламда расволиққа машҳур ўлмасун.   Мен бўлай овора то ишқимдин айлаб гуфтугўй, Оти онинг ҳар киши оғзиға мазкур ўлмасун.   Жонима бедоду зулмин, ё Раб, ул миқдор қил, Ким анинг ошиқлиғи ҳар кимга мақдур ўлмасун.   Мен худ ўлдум, лек ҳар ошиқки, бордур покбоз, Навҳа тортиб мотамим Batafsil o`qing »

Кўнглум ўртансун агар ғайрингға парво айласа

Кўнглум ўртансун агар ғайрингға парво айласа, Ҳар кўнгул ҳамким сенинг шавқунгни пайдо айласа.   Ҳар киши васлин таманно айласам навмид ўлай, Ҳар киши ҳамким сенинг васлинг таманно айласа.   Ўзгалар ҳуснин тамошо айласам чиқсун кўзум, Ўзга бир кўз ҳамки ҳуснунгни тамошо айласа.   Ғайр зикрин ошкора қилса лол ўлсун тилим, Қайси бир тил ҳамки зикринг Batafsil o`qing »